Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaimmuff immuff
8788 ee91 500
Business meeting at Ikea
Reposted fromorchila orchila viairmelin irmelin
4465 b7a7
Reposted fromtatze tatze viairmelin irmelin

March 13 2017

6067 a4f5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialubie-lato lubie-lato

July 06 2015

3372 d0b2
Like a Sir
Reposted fromdoener doener viawojciechwu wojciechwu
0228 bed3
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viastonerr stonerr

July 05 2015

8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viaarrependimento arrependimento
1152 6b6d 500
Reposted fromkjuik kjuik viairmelin irmelin
9391 c4e0
Machaj albo zgiń!
Reposted fromliaa liaa viairmelin irmelin
5213 49d1
Reposted fromlllm lllm viairmelin irmelin
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania viairmelin irmelin
1667 1915
Reposted frombjureczko bjureczko viairmelin irmelin
4707 1af6
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
1376 f212 500
Reposted fromlotnamada lotnamada viairmelin irmelin
6847 6a03 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
6410 5edb 500
1354 d6cf
Reposted frombwana bwana viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl