Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2018

3330 3e61 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
7043 0561
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
7844 43b2
Reposted fromtwaroch twaroch viairmelin irmelin
6001 9d2c
Reposted fromrol rol viamadda madda
8759 940d 500
Pamiętam, że z Wyborczej i że są to słowa Teresy Torańskiej.
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viamadda madda
6776 4e37
Reposted fromverdantforce verdantforce viairmelin irmelin
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

July 17 2017

1407 67f3
Reposted fromoutline outline vialubie-lato lubie-lato
1805 1d00 500
Reposted fromfelicka felicka viaimmuff immuff
Reposted frommayamar mayamar viaimmuff immuff
Reposted fromSardion Sardion viaimmuff immuff
1726 fea7 500
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viaimmuff immuff

March 22 2017

Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaimmuff immuff
8788 ee91 500
Business meeting at Ikea
Reposted fromorchila orchila viairmelin irmelin
4465 b7a7
Reposted fromtatze tatze viairmelin irmelin

March 13 2017

6067 a4f5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialubie-lato lubie-lato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl